ความคืบหน้ากรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 5 นายถูกออกหมายจับในคดีอุ้มชาวจีนและล่ามสาวชาวไทยไปรีดไถทรัพย์กว่า 10 ล้านบาท นั้น

วันที่ 22 มี.ค. 2566 พล.ต.ต. ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ลงนามในคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

เนื่องด้วย พ.ต.ต. สรวิศ อินทร์ลับ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมพวกรวม 5 นายถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา

โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้อนุมัติออกหมายจับข้าราชการตำรวจดังกล่าวต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือ จำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น ไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป

ขอหมายจับ 4 ตร. อุ้มรีดเงิน “ชาวจีน-ล่าม” เป็นสกุลดิจิทัล 1 ล้าน

ฝากขังตำรวจตม. แก๊งอุ้มรีด คัดค้านประกันตัว

เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ต.ต. สรวิศ อินทร์ลับ พร้อมพวกรวม 5 นาย และเนื่องจากข้าราชการตำรวจดังกล่าวถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่นำไว้วางใจ หากให้ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไป อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการโดยส่วนรวม อันเป็นเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547 ข้อ 3 (1)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ.2547 ข้อ จึงให้

1. พ.ต.ต.สรวิศ อินทร์ลับ สาวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคำพูดจาก สล็อตวอเลท

2. พ.ต.ต. จิรภัทร บุญนำ สารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

3. ร.ต.ท. ประวิต พลจังหรีด รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้า

4. ร.ต.ท. สุริยะ รุกชชาติ รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวน (สายงานสืบสวน)กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

5. ด.ต. พีระศักดิ์ ยิ้มไบูลย์ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับ

ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลสอบสวบพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 22 มี.ค. พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทริอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ใด้ตามพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แยังคำสั่งหรือดำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำห้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ใด้รับแข็งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

 สั่งออกราชการไว้ก่อน 5 ตำรวจตม. เอี่ยวคดีอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีน

By admin